“Ho nostalgia di gente del mio stampo” (PDF)

Ezra pound – nostalgia…